การชำระค่าบริการ

  1. ชำระค่าบริการตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคา
  2. หลังจากชำระแล้วกรุณาแจ้งข้อมูลการชำระมาภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแนบสลิปมาตามช่องทางที่สะดวก
  3. ชำระค่าบริการหลังจากได้รับใบเสนอราคาภายใน 3 วัน หากไม่ชำระค่าบริการดังกล่าวถือว่ายกเลิกสัญญา ให้ขอใบเสนอราคาใหม่
  4. หลังจากทำเว็บไซต์เสร็จแล้วให้ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือมาภายใน 3 วัน หากไม่ชำระตามกำหนดเราจะหยุดการออนไลน์ชั่วคราวจนกว่าจะชำระครบ
error: Content is protected !!